Kancelarijski Svet Online prodavnica

Opšti Uslovi Poslovanja privrednog društva

Sinastra d.o.o. Beograd, Novi Beograd:

Posećivanje, korišćenje, bilo kakav pristup internet sajtu www.kancelarijskisvet.com, www.kancelarijskisvet.rs ili www.kancelarijskisvet.net (u daljem tekstu samo: Sajt) ili kupovina proizvoda korišćenjem Sajta,podrazumevaju prihvatanje Opštih uslova poslovanja kompanije Sinastra d.o.o. Beograd, Uroša Martinovića 21/16, Registrovana kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 20960604, PIB:108247219, (u daljem tekstu samo: “Opšti uslovi”), koji su ovde prezentovani. Korišćenjem Sajta ili kupovinom proizvoda preko Sajta, smatra se da je korisnik Sajta  (u daljem tekstu samo: “Kupac”) saglasan sa Opštim uslovima i da će ih se pridržavati.

Celokupan sadržaj Sajta, uključujući elemente dizajna, web grafiku, fotografije, tastere, tekstove i slično, predstavlja vlasništvo privrednog društva SINSTRA d.o.o. Beograd (u daljem tekstu samo: “Prodavac”)ili njenih saradnika i zaštićen je zakonima Republike Srbije. Kupac je u obavezi da informacije sa Sajta koristi isključivo za lične potrebe, bez prava da modifikuje ili preuzima (donwload) delove Sajta za delimičnu ili kompletnu reprodukciju, kopiranje, da vrši prodaju i preprodaju ili koristi sajt na bilo koji drugi način u komercijalne svrhe. Kupac ni u kom slučaju ne sme Sajt koristiti suprotno interesima Prodavca.U slučaju korišćenja bilo kog dela Sajta suprotno zakonu Prodavac će protiv takvog korisnika pokrenuti postupak pred sudom, u skladu sa zakonom.

Prodavac prikuplja podatke unete od strane Kupca u postupku poručivanja ili registracije, informacije pružene bilo kojim oblikom korespodencije i automatski prikupljene podatke. Sinastra d.o.o. prikuplja podatke kao što su: lično ime, prezime, matični broj, adresa, adresa dostave, e-mail, broj telefona, ime kontakt osobe i ostalo (u daljem tekstu samo: “Lični podaci”). Popunjavanjem Ličnih podataka na Sajtu, smatra se da je Kupac dao svoj pristanak na prikupljanje, obradu i korišćenje Ličnih podataka. Prikupljanje Ličnih podataka će biti obavljeno samo ukoliko to Kupac omogući unosom podataka u označena polja.Prikupljanje Ličnih podataka je preduslov za korišćenje svih funkcija na Sajtu kao i kupovine na Sajtu.Korišćenje Ličnih podataka će se obavljati u svrhu: obavljanja delatnosti Sinastra d.o.o., isporuke proizvoda Kupcima (npr. kurirskom službom) ili u porudžbini navedenim licima, poboljšanja kvaliteta usluga, računovodstva Prodavca, administracije Sajta i slično. Kupac u svakom trenutku ima pravo da opozove obradu svojih Ličnih podataka ili da naloži brisanje svojih Ličnih podataka koje je Prodavac već prikupio i to elektronskim pismom poslatim na elektronsku poštu Prodavca sa zahtevom za brisanje prikupljenih Ličnih podataka.

Prodavac se obavezuje da Lične podatke koristi na siguran i bezbedan način u skladu sa pažnjom dobrog privrednika kao i da sa dužnom pažnjom zaštiti prikupljene Lične podatke od gubitka, uništenja, neovašćenog pristupanja ili korišćenja kao i promene objavljivanja i svake druge zloupotrebe.Podavac neće snositi odgovornost za posledice unosa netačnih podataka od strane Kupca ili bilo kog trećeg lica.

Maloletna lica ne smeju davati Lične podatke bez odobrenja roditelja ili staratelja. Prodavac neće biti odgovoran za neovlašćen ili unos ovakvih Ličnih podataka bez odobrenja.Prodavac ima pravo da odbije unos podataka u slučaju da sumnja da je u pitanju maloletno lice koje podatke unosi bez dozvole roditelja.

Prodavac automatski prikuplja, prilkom pristupanja Sajtu podatke poput broja korisnika koji se trenutno nalazi na Sajtu, broja korisnika koji je u određenom vremenskom period pristupio Sajtu, broj poseta određenog korisnika, mesta na Sajtu na kojima je korisnik proveo najviše vremena ili najduže zadržao svoj pokazivač, prosečno vreme provedeno na stranici, operativni sistem, tip pregledača (browser), IP adrese lica koja pristupaju Sajtu, sadržaj koji pružaju analitičke aplikacije (poput Google Analitics), kolačiće (cookies) kojima se omogućava da Sajt automatski prepozna korisnika i ostale. Navedeni podaci se ne karakterišu kao Lični podaci i koriste se u svrhu optimizacije Sajta, optimizacije oglašavanja i poboljšanja kvaliteta poslovanja Sajta.

Kupac u svakom trenutku ima pravo pristupa i obrade svojih ličnih podataka kao i mogućnost da putem elektronske pošte od Prodavca zatraži brisanje svojih Ličnih podataka iz baze podataka Prodavca. Takođe Kupac se u svakom trenutku može obratiti Prodavcu sa pitanjem u vezi sa politikom privatnosti, načinom korišćenja Ličnih podataka ili bilo kojim drugim pitanjem u vezi sa Opštim uslovima.

Registracijom na sajtu, Kupac prihvata odgovornost za podatake u vezi sa svojim korisničkim nalogom i obavezu da šifru za pristup čuva zaštićenu od neovlašćene upotrebe od strane trećih lica. Prodavac ne snosi odgovornost u slučaju neovlašćenog pristupa korisničkom nalogu.Prodavac će nastojati, u meri u kojoj je to tehnički moguće, da onemogući neovlaščen pristupa Sajtu za koji Prodavac sazna ili bude obavešten.

Kupac će posebno dati/uskratiti svoju saglasnost za dalje obaveštavanje o akcijama Prodavca, posebnim novostima vezanim za Sajt i ostalim obaveštenjima.

Ponuda prikazana na Sajtu se neprestano ažurira i menja. Kupac je u mogućnosti da kupi proizvode koji se trenutno nalaze u ponudina sajtu. Rok dostave je do tri radna dana,nakon prijema uredno popunjene porudžbine ili ispravke neuredno popunjene porudžbine, osim u slučaju nepredviđenih okolnosti, u kom slučaju će Kupac biti obavešteno roku dostave . Isporuka će se obavljati preko kurirske službe za koju naknadu plaća Kupac prilikom isporuke a ukoliko je kupljena roba u vrednosti većoj od 5.000,00 dinara, isporuka je besplatna na teritoriji Beograda. Isporuka fizičkim licima se u skladu sa zakonom obavlja samo preko kurirske službe. Ukoliko dostava poručenog proizvoda nije moguća, Prodavac će obavestiti bez odlaganja da isporuka nije moguća.

Prilikom poručivanja proizvoda na Sajtu mogući su sledeći načini plaćanja:

  1. gotovinom pri preuzimanju
  2. avansnim plaćanjem preko računa po poslatom predračunu

Ugovor o prodaji između Kupca i Prodavca se smatra zaključenim u trenutku kada Prodavac, potvrdi porudžbinu koja je sačinjena od straneKupca na Sajtu, putem elektronske pošte. Kupac koji zaključuje ugovor o prodaji na ovaj način uživa zaštitu pod uslovima i u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Tekst ugovora o prodaji je moguće preuzeti OVDE.

Sve cene prikazane na Sajtu su izražene u dinarima (RSD) i uključuju porez na dodatu vrednost.Prodavac zadržava pravo izmene cena sve do trenutka zaključenja ugovora o prodaji.Prodavac će  nastojati da cene istaknute na Sajtu budu tačne, međutim u toku obrade elektronskih podataka moguće je da dođe do greške (bug), u kom slučaju su relevantne cene iz potvrde o prijemu porudžbine koju Prodavac bude dostavio Kupcu. U slučaju greške, odnosno neslaganja cena sa Sajta sa cenama iz potvrde o prijemu porudžbine, Kupac je u mogućnosti da obavesti Prodavca i da opozove porudžbinu, u roku od 24 časa od trenutka prijema potvrde o prijemu porudžbine u kom slučaju će se smatrati da ugovor o prodaji nije ni zaključen. U cene na Sajtu nije uključena cena dostave. Cena dostave zavisi od tekućih cena kurirske službe i cenu dostave Kupac plaća direktno kurirskoj službi.

Prvu kupovinu na Sajtu potrebno je započeti registracijom korisnika. Kada se Kupac registruje kao korisnik bira korisničko ime i šifru. Ulaskom na Sajt pod svojim korisničkim imenom, popunjavanjem i slanjem porudžbenice a po slanju potvrde o prijemu porudžbine od strane Prodavca, Kupac sa Prodavcem zaključuje ugovor o prodaji koji se može preuzeti na linku ovde, koji će Prodavac  arhivirati i koji je dostupan Kupcu u svakom trenutku na njegovom profilu na Sajtu.Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku.U slučaju greške u unosu podataka prilikom naručivanja, odnosno popunjavanja porudžbenice, Kupac može izmeniti sadržaj porudžbenice tako da obavesti prodavca pute e-maila info@kancelarijskisvet.com ili nas pozove na telefon 063 237 567 u roku od 6 sati od porudžbine . Prodavac će Kupcu prilikom isporuke dostaviti i račun za prodatu robu.

Kupac- fizičko lice koje kupuje robu od Prodavca u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, te time ostvaruje prava  potrošačau skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, može u roku od 14 dana od dana isporuke robe, jednostrano da raskine ugovor pisanim putem, slanjem preporučenog pisma na adresu Prodavca: Sinastra d.o.o., 11000 Beograd, Novi Beograd, Nehruova 132/13, slanjem elektronskog pisma na elektronsku poštu Prodavca:info@kancelarijskisvet.rs ili povraćajem robe koje se smatra raskidom ugovora ukoliko je roba stigla kod Prodavca u ovde navedenom roku za raskid ugvora. Pismo odnosno elektronsko pismo o jednostranom raskidu ugovora o prodaji može biti na obrascu koji se može preuzeti OVDE. Prodavac će nakon prijema pisma o jednostranom raskidu ugovora, bez odlaganja poslati potvrdu prijema ovakvog pisma. U slučaju jedostranog raskida, kupac robu vraća o svom trošku na napred navedenu adresu Prodavca u roku od 3 radna dana od dobijanja potvrde o prijemu izjave o jednostranom raskidu ugovora, a Prodavac će izvršiti povraćaj primljenog novca u roku od 5 radnih dana od dana prijema vraćene robe. Novac će biti uplaćen na račun u banci koju Kupac naznači u izjavi o jednostranom raskidu ugovora robe. Pravo na raskid ugovora i povraćaj robe neće postojati ukoliko stvar koja je predmet prodaje, odnosno vraćanja, ima vidljive tragove korišćenja, oštećenja ili ukoliko je vraćena bez ili sa oštećenom originalnom ambalažom.

U slučaju da isporučena roba nije saobrazna ugovoru o prodaji, Kupac može poslatipisani prigovor Prodavcu u roku od 24h od trenutka prijema robe. Po dobijanju obaveštenja od Prodavca povodom prigovora, Kupac može izvršiti povraćaj robe tako što će pozvati Prodavca da robu preuzme ili će poslati robu o trošku Prodavca nazad Prodavcu, zavisno od toga za koji način povraćaja se Prodavac odluči. Ukoliko nema prigovora na povraćaj robe, Prodavac će u razumnom roku poslati drugu robu koja je saobrazna ugovoru.

Za kvalitet i ispravnost proizvoda garantuje proizvođač odnosno uvoznik kupljenog proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu, odnosno ambalaži. Kupcu će uz proizvod biti dostavljena garancija proizvođača odnosno uvoznika kupljenog proizvoda, ukoliko uvoznik odnosno proizvođač uz konkretan proizvod daje garanciju. Garantni rok počinje da teče od trenutka prodaje proizvoda, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog lica Prodavca. Garancija važi isključivo uz originlani račun i pod uslovima koji su naznačeni na samoj garanciji.

Prodavac nastoji da proizvode koje prodaje preko Sajta opiše na što bolji način i što vernije. Uprkos tome, moguće je da se dogodi greška (bug) prilikom unošenja elektronskog podatka bez krivice Prodavca.Može se dogoditi  da  uz novi proizvod ne budu navedeni  svi podaci, zbog potrebnog vremena za unos novih podataka na Sajt, u kom će slučaju Prodavac nastojati da što je pre moguće unese sve relevantne podatke. Raspoloživost svakog proizvoda i njegove karakteristike, Kupac može u svakom trenutku proveriti slanjem upita na adresu elektronske pošte info@kancelarijskisvet.rs.

Kupac ima pravo da kontaktira Prodavca na adresu elektronske pošte info@kancelarijskisvet.rs, u slučaju nejasnoća vezanih za proizvod, isporuku, uslove poslovanja ili bilo koje pritužbe. Prodavac će u razumnom roku odgovoriti Kupcu..

U slučaju greške relevantni su podaci iz potvrde o prijemu porudžbine, ukoliko se podaci iz potvrde o prijemu porudžbine razlikuju od podataka koje je Kupac uneo prilikom sastavljanja porudžbenice, Kupac je u mogućnosti da odustane od kupovine, slanjem elektronskog pisma na elektronsklu poštu prodavca u roku od 24h od prijema potvrde o prijemu porudžbine. Prodavac se stara da proizvod koji se nalazi u ponudi u potpunosti odgovara dokumentaciji  koja ga prati  i na osnovu koje je pušten u promet na domaćem tržistu.Prodavac  nije odgovoran za greške nastale u sistemu bezbednosti softvera, u softverskom programu, za gubitak informacija tokom vremena ili za nedostatke u softveru i softverskom programu. Prodavac ne snosi odgovornost za sigurnost podataka na serverskom prostoru provajdera (server) koji koristi za potrebe Sajta.

Prodavac zadržava pravo da može u svakom momentu, bez prethodne najave i navođenja razloga, menjati sadržinu sajta, uslova poslovanja i ispravljati eventualne greške.Nastavkom korišćenjaSajta i posle izmena smatra se da je Kupac prihvatio sve izmene.Prodavac može bez ikakve najave dodati ili izbrisati bilo kakve informacije na Sajtu i obustaviti bilo koju aktivnost na sajtu.

Kupac i Prodavac ćesve sporove, iz odnosa na koje se promenjuju ovi Opšti uslovi, pokušati da reše sporazumno i na miran način. Ukoliko spor ne može biti rešen na sporazuman način, biće rešen od strane stvarno nadležnog suda u Beogradu.